Kategori: <span>Yasa ve Düzenlemeler</span>

Hekimler Meslek Etiği Kuralları (1998)
Yazı

Hekimler Meslek Etiği Kuralları (1998)

1998 yılı başında değiştirilmek ve günün koşullarına uygun hale getirilmek üzere Türk Tabipleri Birliği tarafından yeniden ele alınan 1961 tarihli “Tıbbi Deontoloji Tüzüğü” yapılan çalışmalar sonunda 1998 Ekim ayında Ankara’da toplanan TTB 47. Olağanüstü Genel Kurulu’nda görüşüldükten sonra son şeklini aldı ve gerekli süreçlere tamamlanarak, yasa gereği olarak, TTB’nin Tıp Dünyası adlı 15 günlük gazetesinin...

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi (TÜZÜĞÜ)  (19 Şubat 1960)
Yazı

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi (TÜZÜĞÜ) (19 Şubat 1960)

Yürürlüğe Koyan Bakanlar Kurulu Kararnamesi: 13 Ocak 1960 No.4/12578  (Resmi Gazete ile neşir ve ilânı: 19 Şubat 1960 Sayı: 10436)  3.t. Düstur, c.41 s.164 MADDE 1 Tabip ve diş tabiplerinin, deontoloji bakımından riayetle mükellef oldukları kaide ve esaslar bu Nizamnamede gösterilmiştir. 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 7 nci maddesi mucibince tabip odalarına kayıtlı bulunan tabip ve...

K.K.T.C. Hasta Hakları Yasa Tasarısı Eylül 2017
Yazı

K.K.T.C. Hasta Hakları Yasa Tasarısı Eylül 2017

    HASTA HAKLARI YASA TASARISI GENEL GEREKÇE Yasa Tasarısının amacı, temel insan haklarının ayrılmaz bir parçası  olan hasta haklarını düzenlemek, sağlık hizmeti sunan kamu ve özel kurum ve kuruluşlardan sağlık hizmeti alanların, Anayasa, uluslararası andlaşmalar, Yasalar ve diğer mevzuatlar ile teminat altına alınmış bulunan hasta haklarından, insan onuruna yaraşır bir şekilde yararlanabilmesi, hak ihlallerinden...