Tanıma, Seçme Ve Değiştirme Hakkı

Personeli/Sağlık Kuruluşunu
Tanıma, Seçme Ve
Değiştirme Hakkı

Sağlık Personelini Seçme ve Değiştirme Hakkı
Sağlık hizmetlerine ulaşma hakkı açısından önemli digger bir hak da sağlık personelini seçme ve değiştirme hakkıdır. Bu hak sağlık sistemini oluşturan mevzuat kapsamında kullanılır.
Örneğin yasal düzenlemeler, bu hakkı sağlamak için hastanelerden alınan hizmetlerde randevu sisteminden hastaların hekimlerini seçebilmesini öngörmektedir.
Kanserle yaşayan bireylerin sağlık personeli ile ilişkileri sağlık yaşamlarında önemli bir yer tutmaktadır. Kanserle Yaşayan Bireylerin Hakları ile İlgili Avrupa Kılavuzu’nda hastalar ile sağlık çalışanları arasındaki ilişkiler başlığına yer verilmiştir.
Bu başlık altında çalışan ile hasta arasında karşılıklı güven ve saygı içinde ilişki geliştirilmesine dikkat çekilmiştir. Bu ilişkilerin görev, sorumluluk ve haklar kapsamında belirlenmesine de vurgu yapılmıştır.
Hasta haklarının sağlanmasında sağlık çalışanlarına da önemli yükümlülükler düşmektedir. Ayrıca çalışanların meslekî ilkeler kapsamında gösterdikleri yaklaşımlar da hasta ile ilişkilerinde güvenin gelişmesi açısından etkilidir. Bu nedenle hastaların hizmet alacakları sağlık personelini seçme hakkının sağlanması önemlidir. Özellikle kanserle yaşayan bireyler açısından özel yaşamlarının gizliliği, bilgilerin gizliliği, bilgilerin yakınları ile paylaşılma(ma)sı/bilgilendirilmeleri gibi pek çok başlıkta sağlık personeline önemli yükümlülüklerin verildiği düşünüldüğünde bu hak kanserle yaşayan bireyler açısından daha önemli hâle gelmektedir. Sağlık çalışanı ile hasta arasındaki güvenin önem taşıdığı kanserle yaşayan bireylerin tedavisinde bu hakkın kullanılabilmesi için özen gösterilmesi bir gerekliliktir.
Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme
Madde 9- Hastaya talebi halinde, kendisine sağlık hizmeti verecek veya vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimlikleri, görev ve unvanları hakkında bilgi verilir.
Mevzuat ile belirlenmiş usullere uyulmak şartı ile hastanın, kendisine sağlık hizmeti verecek olan personeli serbestçe seçme, tedavisi ile ilgilenen tabibi değiştirme ve başka tabiplerin konsültasyonunu istemek hakkı vardır.
Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme Hakkı
Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı da sağlık hizmetlerine ulaşabilme hakkı açısından önemlidir. Yönetmeliğe göre mevzuatın .ng.rdüğü usul ve şartlara uyulmak şartı ile hastaların sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetinden faydalanma ve bulunduğu kuruluşu değiştirme hakkı vardır.
Hasta, kuruluşu değiştirmek istediğinde bu kuruluş değiştirmenin hasta açısından hayatî tehlikeye yol açıp açmayacağı konularında hekim tarafından aydınlatılmalıdır. Kuruluş değiştirme, hayatî tehlike açısından tıbben sakınca içermemelidir.
Kuruluş değiştirmede herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olsa da söz konusu değiştirme mevzuatın öngördüğü sevk zincirine uymuyorsa; hasta ücret farkını ödemek durumundadır. Ancak acil olaylarda herhangi bir ücret ödenmez.
Kanserle yaşayan bireyin sağlık hizmetini alacağı sağlık kuruluşunu seçme hakkının tanınması uzun sürebilecek tedavi süreçlerinde yaşadığı yere yakın hizmet almasının sağlanması kadar beklentilerine uygun hizmet alınması açısından da önemlidir.
Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme
HHY Madde 8- Hasta; tabi olduğu mevzuatın öngördüğü usül ve şartlara uyulmak kaydı ile, sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetinden faydalanma hakkına sahiptir.
Mevzuat ile belirlenmiş sevk sistemine uygun olmak şartı ile hasta sağlık kuruluşunu değiştirebilir. Ancak, kuruluşu değiştirmenin hayati tehlikeye yol açıp açmayacağı ve hastalığının daha da ağırlaşıp ağırlaşmayacağı hususlarında hastanın tabip tarafından
aydınlatılması ve hayati tehlike bakımından sağlık kuruluşunun değiştirilmesinde tıbben sakınca görülmemesi esastır.
Acil vak’alar dışında, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olup da mevzuatın öngördüğü sevk zincirine uymayanlar aradaki ücret farkını kendileri karşılar.
Hastanın sağlık kuruluşunda kalmasında tıbben fayda bulunmayan veya bir başka sağlık kuruluşuna nakli gerekli olan hallerde, durum hastaya veya 15 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kişilere açıklanır. Nakilden önce, gereken bilgiler nakil talebinde bulunulan veya tıbben uygun g.rülen sağlık kuruluşuna, sevkeden kuruluş veya mevzuatla belirlenen yetkililerce verilir. Her iki durumda da hizmetin aksamadan ve kesintisiz
olarak verilmesi esastır.