Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı

Sağlık Hizmetlerinden
Faydalanma Hakkı

Tüm bireylerin herhangi bir ayırımcılığa maruz kalmadan sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı vardır. Bireylerin sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için bu hizmetlerin hem ekonomik açıdan hem de coğrafik açıdan ulaşılabilir olması
gereklidir.
Hastaların sağlık hizmetlerinden adalete ve hakkaniyete uygun olarak yararlanma hakkı vardır. Bu hakkın temel içeriğini; hastaların sağlık hizmetlerine ihtiyaçları .l.üsünde ulaşabilmesi oluşturur. Bu hak, hem sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde planlanmasını hem de hastaların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesini içerir.
Kanserle Yaşayan Hastaların Hakları Avrupa Kılavuzu’nda (Kılavuz) bu hak kapsamında maddelere yer verilmiştir. Kılavuz’da erken tanı ve tedavi koşulları başlığı yer almaktadır. Bu başlık altında sağlığın iyileştirilmesi, beklenen yaşam süresinin uzatılması, kaynakların israfının önlenmesi, hastaların sıkıntı ve güvensizlik duygularının en aza indirilmesi için erken tanı ve tedavi koşullarının geliştirilmesi gerektiğine işaret edilmiştir.
Kanserle yaşayan bireylerin yaşına, cinsiyetine ve sosyal konumlarına bakılmadan en iyi düzeyde erken tanı ve tedavi koşullarına sahip olması gerektiği belirtilmiştir. Bu bağlamda Avrupa standartları ile uyumlu kalite standartlarının sağlanması,
değişik alanlardan multidisipliner ekiplerin, en son teknolojinin, kalite güvencesinin sağlanması, farklı birim ve sektörler arasında uyum ve devamlılığın sağlanması gibi konulara yer verilmiştir. Ayrıca özelleşmiş kanser hizmetlerine, çok sayıda sağlık hizmetine evde veya kurumlarda erişime; sağlık, sosyal ve psikolojik hizmetler arasında koordinasyonun, ağrı tedavisini de içeren palyatif ve destek tedavisinin sağlanması,
hasta ve yakınlarının ulaşabilecekleri kaynakların arttırılması, klasik tedaviler yanında tamamlayıcı tedavilere entegrasyonu desteklenmesi gibi konulara da dikkat çekilmiştir. Bütün bu konular sağlık hizmetlerine erişim ve bu hizmetlerden yararlanma hakkı ile ilgilidir.
Adalete ve Hakkaniyete Uygun Faydalanma
HHY Madde 6- “Hasta, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetleri de dâhil olmak üzere, sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir.
Bu hak, sağlık hizmeti veren bütün kurum ve kuruluşlar ile sağlık hizmetinde görev alan personelin adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun hizmet verme yükümlülüklerini de içerir.”