Kategori: <span>Kaynaklar</span>

Yazı

İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi

Strasbourg Kasım 1996 – Ovideo 4 Nisan 1997 — BAŞLANGIÇ Bu sözleşmeyi imzalayan, Avrupa Konseyi üyesi devletler, diğer devletler ve Avrupa Topluluğu; 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler genel Kurulu tarafından ilan edilen “İnUpdatesan Hakları Evrensel Beyannamesi”ni, 4 Kasım 1950 tarihli, “İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi”ni, 18 Ekim 1961 tarihli “Avrupa Sosyal Şartı”nı, 16 Aralık 1966...

Yazı

Avrupa’da Hasta Haklarının Geliştirilmesi Bildirgesi

Amsterdam, 28-30 Mart 1994 HASTA HAKLARI 1.Sağlık bakımında (hizmetlerinde) insan hakları ve değerleri. 1.1.Kadın veya erkek herkesin insan olması dolayısıyla saygı görmeye hakkı vardır. 1.2.Herkes kendi yaşamını belirleme hakkına sahiptir. 1.3.Herkes fiziksel ve mental bütünlüğe sahip olmaya ve kişi olarak güvenli bir yaşam sürdürme hakkına sahiptir. 1.4.Kadın veya erkek herkesin özel yaşamına saygı gösterilmelidir. 1.5.Herkes...

Yazı

Bali Bildirgesi

(Bali, Eylül 1995) DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ LİZBON HASTA HAKLARI BİLDİRGESİ’NİN GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ ŞEKLİ  Dünya Tabipler Birliği’nin Eylül 1995, Bali, Endonezya’da yapılan toplantısında kabul edilmiştir. Giriş Hekimler, hastaları ve geniş toplum kesimleri arasındaki ilişkilerde son yıllarda önemli değişikler meydana gelmiştir. Hekim kendi vicdanına ve hastanın yararına hareket ederken , aynı zamanda hastanın özerkliğini ve haklarını da garanti etmelidir....

Yazı

Avrupa Birliği Hasta Hakları Statüsü (Ana Sözleşmesi)

(Roma- Kasım 2002) ÖNSÖZ Avrupa Birliği ülkelerinin ulusal sağlık sistemleri arasında farklılıklar olmasına rağmen hasta, tüketici, kullanıcı, aile bireyleri, zayıf popülasyonlar (azınlıklar) ve risk taşıyan normal sıradan insanların hakları konusunda aynı şartları öne sürmektedirler. “Avrupa Sosyal Model”ine (sağlık konusunda dünyanın her yerinde tedavi hakkı) ilişkin ciddi ve resmi tebliğlerin bulunmasına rağmen, gözlenen bir çok kısıtlama...

Yazı

Hasta Hakları Yönetmeliği-1998

Resmi Gazete 1 Ağustos 1998 Sayı:23420 Sayfa:67-76 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde1: Bu Yönetmelik; temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda, diğer mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul edilen “hasta hakları”nı somut olarak göstermek ve sağlık hizmeti verilen bütün kurum ve kuruluşlarda ve sağlık kurum...

Yazı

Hasta Hakları Yönetmeliği-1998 (Özet)

 Bir Sağlık Kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;      1. Hizmetten genel olarak faydalanma:  Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,      2. Eşitlik içinde hizmete ulaşma:  Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,       3. Bilgilendirme: ...

Yazı

Lizbon Bildirgesi (1981)

1. Hasta hekimini özgürce seçmelidir  2. Hastalar hiçbir etki altında kalmadan özgürce klinik ve etik karar verebilen hekim tarafından bakılabilmelidir 3. Hasta yeterli bilgilendirmeden sonra önerilen tedaviyi kabul veya reddedebilme hakkına sahip olabilmelidir  4. Hasta hekimden tüm tıbbi ve özel hayatına ilişkin bilgilerin gizliliğine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir  5. Her hastanın onurlu bir şekilde ölmeye...