Hasta Hakları Yönetmeliği-1998 (Özet)

 Bir Sağlık Kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

     1. Hizmetten genel olarak faydalanma: 
Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
     2. Eşitlik içinde hizmete ulaşma: 
Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya, 
     3. Bilgilendirme: 
Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye, 
     4. Kuruluşu seçme ve değiştirme: 
Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, 
     5. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme: 
Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye, 
     6. Bilgi İsteme: 
Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye, 
     7. Mahremiyet: 
Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya, 
     8. Rıza ve İzin: 
Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya, 
     9. Reddetme ve durdurma: 
Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye, 
     10. Güvenlik: 
Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya, 
     11. Dini vecibelerini yerine getirebilme: 
Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye, 
     12. Saygınlık görme: 
Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya, 
     13. Rahatlık: 
Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya, 
     14. Ziyaret: 
Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usül ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye, 
     15. Refakatçi bulundurma: 
Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye, 
     16. Müracaat, şikayet ve dava hakkı: 
Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türle başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya, 
     17. Sürekli hizmet: 
Gerektiği sürece. sağlık hizmetlerinden yararlanmaya, 
     HAKKI VARDIR.